I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimeks on EESTI WORLDLOPPETI KLUBI (edaspidi “Klubi”).

1.2. Klubi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Klubi on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

1.4. Klubi eesmärgiks on:

– pikamaasuusatamise propageerimine ja sellega tegelevate spordihuvilisite inimeste koondamine ning neile võimalikult soodsate tingimuste loomine Worldloppeti suusamaratonidest jt. spordivõistlustest osavõtuks;

– pikamaasuusatamist propageerivate heategevuslike spordiürituste toetamine ja korraldamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks Klubi:

1.4.1. Kaasab oma tegevusse Worldloppeti suusamaratonidel osalevaid suusatajaid ja vastavaid spordifunktsionääre,

1.4.2. Esindab oma liikmeid pikamaasuusatamise ja muudel võistlustel ning teistel antud valdkonnas korraldavatel üritustel,

1.4.3. Korraldab oma liikmete võimaluste piires treeningkogunemisi suusamaratonideks valmistamisel, maratonidele registreerimist, ühise transpordi tellimist, majutamist ja muid maratonidele sõiduga seotud küsimusi

1.4.4. Korraldab oma liikmete ja nende perekonnaliikmetele üritusi vaba aja huvitavaks sisustamiseks,

1.4.5. Aitab kaasa oma liikmetele soodsamate võimaluste loomisele spordivarustuse ja spordiriietuse muretsemiseks,

1.4.6. Kogub ja vahendab klubi liikmetele infot Eestis ja välismaal toimuvate suusamaratonide ja teiste kestvusalade võistluste kohta,

1.4.7. Viib spordialase tegevuse korraldamiseks ja heategevuslike ürituste läbiviimiseks vajalike vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, teostab tehinguid klubi omanduses ja kasutuses oleva varaga, sõlmib sponsor- ning reklaamlepinguid.

1.4.8. Korraldab heategevuslikke üritusi suusaspordi arendamiseks, toetab heategevuslikke üritusi suusatamise ja tervisespordi edendamiseks ning teeb võimaluste piires selleks annetusi ja annab välja stipendiume.

1.5. Klubi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on

– liikmete hääleõiguse võrdsus

– liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus

– liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused klubi ees

– liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda

– liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

1.6. Klubi võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

1.7. Klubi vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Klubi liige vastutab klubi kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.

1.8. Klubi on asutatud määramata tähtajaks.

1.9. Mlubi majandusaasta algab 01 juulil ja lõpeb 30. juunil.
II LIIKMELISUS

2.1. Klubi liikmeks võib olla pikamaasuusatamisega tegelevad isikud, kes on Worldloppeti passi omanikud või “Worldloppet masterid”

2.2. Klubi liikmeks võib olla juriidiline isik, kelle omanike või töötajate hulgas on põhikirja p.2.1. nõuetele vastavaid isikuid või kes on nõus materiaalselt toetama klubi tegevust.

2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus seaduse ja põhikirja alusel, samuti korraldab juhatus ka liikmete arvestust.

Klubi liikmeks astujale võib kehtestada kuni 2 aastase katseaja, mille kestel tuleb sisseastujal sõita koos klubi grupiga vähemalt kaks Worldloppeti maratoni. Liikmeks astumiseks peab olema kahe klubi liikme soovitus.

2.4. Klubil võivad olla kuni 18- aastased noorliikmed, kes osalevad aktiivselt pikamaasuusatamise sarjas. Noorliikmed ei oma hääleõigust ning neid ei saa valida klubi juhatusse. Klubi üldkoosolek kehtestab noorliikmetele sisseastumismaksu ja aastamaksu soodustused.

2.5. Klubil võivad olla toetejaliikmed, kelle staatus määratakse üldkoosoleku otsuse alusel.

2.6. Liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda. Omal soovil klubist lahkujale ei tagastata liikmemaksu ega sisseastumismaksu.

2.7. Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2.8. Klubi liikmelisus on seotud igaaastase liikmemaksuga ja sisseastumismaksuga. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurused nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele kehtestab üldkoosolek. Täiendavalt võib üldkoosolek kehtestada makseid klubi erakorraliste kulude katteks.

2.9. Klubi liige arvatakse klubist välja tema surma korral või juriidilise isiku ühinemisel, jaotamisel või likvideerimisel.

2.10. Klubi liige võidakse klubist välja arvata, kui ta:

– ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu ja muid ettenähtud maksekohustusi;

– korduvalt rikub klubi põhikirja või kahjustab klubi tegevust või mainet olulisel määral;

– on esitanud klubisse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine seltsi liikmeks ei olnud õiguspärane;

2.11. Otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus.

2.12. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata klubi üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Klubi liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

3.2. Klubi liikmel on õigus:

– osaleda kõigil klubi üritustel ja tegevustes;

– valida ja olla valitud kõigisse klubi juhtorganitesse;

– kasutada klubile kuuluvat vara vastavalt kehtestatud korrale;

– saada teavet klubi kõigi tegevusvaldkondade kohta;

– välja astuda klubi liikmeskonnast, esitades selleks kirjaliku avalduse 3 kuud ette;

3.3. Klubi liige on kohustatud:

– täitma põhikirjas ettenähtud kohustusi, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

– tasuma õigeaegselt juhtorganite poolt kehtestatud makseid ja liikmemaksud;

– kasutama heaperemehelikult ja säästlikult klubi vara;

– täitma klubiga sõlmitud lepingud, osa võtma klubi tegevusest, hoidma ja kaitsma klubi head mainet.
IV JUHTIMINE

4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek kus võivad osaleda kõik klubi liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Klubi liiget saab üldkoosolekul esindada teine klubi liige.

4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

– põhikirja muutmine;

– eesmärgi muutmine;

– toetajaliikmete staatuse otsustamine;

– juhatuse liikmete ja revidendi valimine;

– juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;

– liikmemaksude, sisseastumismaksude ja muude maksete kehtestamine;

– klubi jagunemise, ühinemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine.

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. Koosoleku kutse saadetakse klubi liikmetele kirja või elektronkirja teel vähemalt 7 päeva enne koosolekut.

4.4. Juhatus peab üldkoosoleku või volinike koosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 klubi liikmetest.

4.5. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 4.12. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.6. Üldkoosoleku poolt valitakse eraldi juhatuse esimees

4.7. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle 1/4 klubi liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt 1/5 liikmetest. Kui üldkoosoleku kokku kutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed.

4.8. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud klubi kõik liikmed.

4.9. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 seltsi liikmete nõusolek.

4.10. Klubil on juhatus, mis juhib ja esindab klubi. Juhatuse liikmete arv on minimaalselt 3 liiget. Juhatuse liikmed valitakse tähtajaga kuni kolm aastat klubi liikmete hulgast ja nad peavad olema teovõimelised füüsilised isikud. .
4.11. Juhatus otsustab kõik klubi tegevusse puutuvad küsimused, välja arvatud küsimused, mis põhikirja järgi kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse. Juhatuse pädevusse kuulub sealhulgas:
– liikmeks võtmise ja klubist väljaarvamise otsustamine;
– laenude võtmine ja andmine; – klubi töösuundade väljatöötamine; – – välissuhete koordineerimine, välismaratonide sõidumaksude kehtestamine noorliikmetele, väikegruppidele ja klubi mitteliikmetele;
4.12. Klubi juhatus võib määrata tegevjuhi või panna need kohustused mõnele juhatuse liikmele, kes korraldab klubi igapäevast tööd ja võtab vastu otsuseid mis ei ole üldkoosoleku või juhatuse ainupädevuses. Tegevjuhile või jooksvat tööd korraldavale juhatuse liikmele võib üldkoosoleku otsusega määrata hüvituse tehtud vajalike kulutuste katteks.
4.13. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord poolaastas. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üle poole liikmetest. Otsused loetakse vastuvõetuks, kui poolt hääletab üle poole kohalolnud juhatuse liikmetest
4.14. Juhatuse esimehel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes üksinda.
4.15. Üldkoosoleku otsusega võib ette näha, et teised juhatuse liikmed võivad esindada klubi ainult ühiselt või koos presidendiga. Kolmandate isikute suhtes kehtib selline piirang ainult siis, kui see on kantud registrisse .
4.16. Juhatus korraldab klubi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

V TEADETE AVALIKUSTAMINE

5.1. Klubi teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.

5.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmeile ka kirja teel või elektronpostiga.

VI MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
6.1.Klubi vara tekib liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest, klubi vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest, loteriidest ja ennustusvõistlustelt ning muudest laekumistest.

6.2. Klubi ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

VII KONTROLL JA REVIDEERIMINE

7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste klubi organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revidendi või audiitori.

7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
VIII MUUD TINGIMUSED

8. 1. Klubi lõpetatakse:

– üldkoosoleku otsusega;

– liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

– muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

8.2. Klubi lõpetamise, jagunemise või ühinemise võib otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Lõpetamist otsustaval üldkoosolekul peab osalema üle 1/2 klubi liikmetest.

8.3. Klubi tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine, jagunemine ja ühinemine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

8.4.Tegevuse lõpetamise korral antakse klubi vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele..

8.5. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.
Põhikiri on vastu võetud klubi asutamiskoosolekul 29.märtsil 2003.a.

Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud klubi üldkoosolekul 25.aprillil 2009.a.
Avo Kirsipuu

Juhatuse esimees